ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΠΔ 190/1996 ΑΡΘΡΟ 11

Η Μαρκουλιδάκης Κ. Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «Smart Ιnsurance Αgency» δραστηριοποιείται στον Πειραιά με έδρα Βούλγαρη 165. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων του Επαγγελματικού επιμελητηρίου Πειραιά με αριθμό μητρώου 679 και διαθέτει άδεια πώλησης επενδυτικών προϊόντων. Η εταιρία δραστηριοποιείται απευθείας μέσω των πιστοποιημένων υπαλλήλων της, “Αμίνου Μαρία” και “Μαρκουλιδάκης Παναγιώτης” είτε μέσω των συνεργατών της, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Η πιστοποίηση των στοιχείων τόσο της Εταιρίας όσο και των συνεργατών μας μπορεί να γίνει από τις ιστοσελίδες των οικείων επιμελητηρίων και του γενικού μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.Η Εταιρία μας και ο συνεργάτης μας δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική Επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική Επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας.

Οι συμβουλές που παρέχουν οι συνεργάτες μας είναι αμερόληπτης ανάλυσης δεδομένου ότι μέσα από τις συμβάσεις μας έχουμε δυνατότητα να σας προσφέρουμε προϊόντα από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές Εταιρίες όπως αναγράφονται στο site μας.

Λήπτης Ασφάλισης, Ασφαλισμένος, Δικαιούχος και Ενώσεις Καταναλωτών έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή, χωρίς, με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

 

Κάντε λήψη της ενημέρωσης σε ηλεκτρονική μορφή

Smart Insurance Agency