.Διαχείριση αιτιάσεων & παραπόνων

Εάν θέλετε να μας υποβάλετε κάποιο γραπτό παράπονο, παρακαλούμε συμπληρωστε την φόρμα

Υπεύθυνος διαχείρισης αιτιάσεων
κ.Μαρκουλιδάκης Κωνσταντίνος

Η εταιρία εντός του χρόνου που προβλέπεται στις διαδικασίες της, θα εξετάσει το παραπονό σας και θα σας απαντήσει. Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, η εταιρία θα σας εξηγήσει γραπτώς τους λόγους που δεν ολοκλήρωσε την επεξεργασία του παραπόνου σας.ο