Ο ‘’κώδικας ηθικής’’ είναι μια έκφραση αναγνωρισιμότητας του επαγγέλματος του ασφαλιστικού συμβούλου της ευθύνης του προς τους πελάτες, το κοινό, τους συναδέλφους και την εταιρεία του. Αυτές οι αρχές αφορούν όλους τους συμβούλους και τους καθοδηγούν στην παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Αρχές

1.Επαγγελματισμός
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής του δραστηριότητας πρέπει να διακατέχεται από συνέπεια και αντικειμενικότητα. Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και οι ενέργειές του να αντανακλούν θετικά στο επάγγελμα.

2.Ακεραιότητα
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια και εντιμότητα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να λάβουν οι πελάτες του τις κατάλληλες αποφάσεις.

3.Δικαιοσύνη
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι δίκαιος προς τους πελάτες του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα συμφέροντά τους.

4.Ικανότητα
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του με ικανότητα, να αυξάνει τις γνώσεις του με συνεχή εκπαίδευση και να τελειοποιεί τις δεξιότητές του, ώστε να διατηρείένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

5.Εμπιστευτικότητα
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να μην αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες που του παρέχουν οι πελάτες του, χωρίς την συναίνεσή τους.

6.Συνέπεια
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να λειτουργεί με επιμέλεια, να παρέχει τις υπηρεσίες του με συνέπεια και μεθοδικότητα και να επιβλέπει την απόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει.

7.Νομιμότητα
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τους ισχύοντες νόμους κανονισμούς και να τους ακολουθεί, κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

8.Συνεργασία
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να συνεργάζεται με άλλους, οι υπηρεσίες των οποίων, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται εποικοδομητικά με την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του.

9.Αισιοδοξία
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να διακατέχεται από αισιοδοξία και θετική σκέψη.