Ενημέρωση απο τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή βάσει του Ν. 4583/2018

Η Μαρκουλιδάκης Κ. Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “Smart Ιnsurance Αgency” δραστηριοποιείται στον Πειραιά με έδρα Βούλγαρη 165. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων του Επαγγελματικού επιμελητηρίου Πειραιά με αριθμό μητρώου 110 και διαθέτει άδεια πώλησης επενδυτικών προϊόντων. Η εταιρία δραστηριοποιείται απευθείας μέσω των πιστοποιημένων υπαλλήλων της, “Μαρκουλιδάκης Παναγιώτης” είτε μέσω των συνεργατών της, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Η πιστοποίηση των στοιχείων τόσο της Εταιρίας όσο και των συνεργατών μας μπορεί να γίνει από τις ιστοσελίδες των οικείων επιμελητηρίων και του γενικού μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.Η Εταιρία μας και ο συνεργάτης μας δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική Επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική Επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας.

Οι συμβουλές που παρέχουν οι συνεργάτες μας είναι αμερόληπτης ανάλυσης δεδομένου ότι μέσα από τις συμβάσεις μας έχουμε δυνατότητα να σας προσφέρουμε προϊόντα από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές Εταιρίες όπως αναγράφονται στο site μας.

Λήπτης Ασφάλισης, Ασφαλισμένος, Δικαιούχος και Ενώσεις Καταναλωτών έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή, χωρίς, με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

Η “ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ” με τον διακριτικό τίτλο Smart Insurance Agency με αριθμό Γ.Ε.Μη 121612909000 και Α.Φ.Μ. 997633312 δραστηριοποιείται στον Πειραιά με έδρα Βούλγαρη 165. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ με αριθμό μητρώου 110, στο μητρώο συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων με αριθμό μητρώου και διαθέτει άδεια πώλησης επενδυτικών προϊόντων και άδεια για διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρία δραστηριοποιείται είτε μέσω των συνεργατών της, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας είτε απευθείας μέσω των πιστοποιημένων υπαλλήλων της: Μαρκουλιδάκης Παναγιώτης και Μπέτσε Όλγα. Η εταιρία μας έχει εντολή είσπραξης συμβολαίων για όλους τους κλάδους και αμοίβεται μέσω προμήθειας που συμπεριλαμβάνεται στα ασφάλιστρα.

Η πιστοποίηση των στοιχείων τόσο της Εταιρίας όσο και των συνεργατών μας μπορεί να γίνει από τις ιστοσελίδες των οικείων επιμελητηρίων και του γενικού μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η Εταιρία μας και οι συνεργάτες μας δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας.

Οι συμβουλές που παρέχουν οι συνεργάτες μας είναι αμερόληπτης ανάλυσης δεδομένου ότι μέσα από τις συμβάσεις μας έχουμε δυνατότητα να σας προσφέρουμε προϊόντα από περισσότερες από 25 ασφαλιστικές Εταιρίες όπως αναγράφονται στο site μας.

Κάντε λήψη της ενημέρωσης σε ηλεκτρονική μορφή

Smart Insurance Agency