Στις 2 Μαΐου ψηφίστηκε στη Βουλή και τέθηκε σε άμεση ισχύ ο νόμος «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν.3601 /2007 και άλλες διατάξεις».
Παρακάτω σας παραθέτουμε τις αλλαγές που αφορούν την ασφάλιση οχημάτων.

Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ υιοθετούνται μεταξύ άλλων οι εξής σημαντικές αλλαγές:

  • Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.
  • Η κάλυψη ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία επιτρέπεται μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επομένης ασφαλιστικής περιόδου το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής κάλυψης.
  • Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου, το οποίο και πρέπει να αποστέλλεται στους πελάτες εντός 5 ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία εντός της περιόδου των 5 ημερών όπου ο πελάτης δεν έχει διαθέσιμο το ασφαλιστήριο, η ασφάλιση αποδεικνύεται με επίδειξη της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού.
  • Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι ημερών από την ημερομηνία λήξης που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.

Αυτό σημαίνει ότι δεv υπάρχει κάλυψη για εκείνες τις ημέρες και ήδη μεγάλη ασφαλιστική Εταιρία ανακοίνωσε ότι θα προβαίνει σε επανείσπραξη της ζημιάς από τον ασφαλισμένο.

  • Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και το προσωρινό σήμα.
  • Αναγνωρίζεται πλέον θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία  ασφαλιστή-ασφαλισμένου  αλλά και δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες.

Η μη τήρηση των παραπάνω σημείων, πέρα από θέματα παράβασης του νόμου, καθιστά αυτόματα ανενεργή την ασφάλιση με δυσάρεστες συνέπειες για τους ασφαλισμένους σε περίπτωση ατυχήματος.

 

Ρωτήστε μας σήμερα για τα ασφάλιστρά σας!