Το MEDIHOSPITAL Optimum είναι ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα που με κάλυψη 80% απευθύνεται σε αυτόν που χρησιμοποιώντας και το ταμείο του σε περίπτωση νοσηλείας σχεδόν μηδενίζει την δική του συμμετοχή

Δείτε παραδείγματα αποζημιώσεων

MEDI Hospital Optimum:Γενικά Χαρακτηριστικά

Ανώτατο όριο κάλυψης Έως και €1.000.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο
Επιλογή νοσοκομείου Ελεύθερη
Επιλογή δωματίου Θέση Α ή Β
Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα αναγνωριζόμενα έξοδα κάθε ασφαλιστική περίοδο 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)
Επιβάρυνση στα έξοδα νοσηλείας, σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση από αυτή που έχει επιλεγεί 15% για κάθε ανώτερη θέση

Η Εταιρία αποζημιώνει απευθείας περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο.

Η συμμετοχή του 20% εφαρμόζεται σε όλα τα αναγνωριζόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής χειρουργού & αναισθησιολόγου (εκτός από την περίπτωση “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργάτη”)

Α. Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)

Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)

Β. Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα

Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα ΚΑΜΙΑ

Αν δεν ζητηθεί κάλυψη των εξόδων νοσηλείας παρέχεται ημερήσιο επίδομα (με όριο 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο)

Για κάθε μέρα νοσηλείας: € 250
Για κάθε μέρα νοσηλείας αν κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 500

Γ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή € 500
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)

Δ. Νοσηλεία για «χειρουργείο μιας ημέρας»

Δ.1 Συμβεβλημένο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα ΚΑΜΙΑ
Δ.2 Μη συμβεβλημένο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα 10% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)
Ε. Νοσηλεία για Χημειοθεραπεία
Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία χωρίς χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)
Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία με χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης Καμία συμμετοχή, ακόμα και αν ο κύριος φορέας καλύπτει ποσοστό μικρότερο από την συμμετοχή του ασφαλισμενου

ΣΤ. Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου

Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων 80% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων
Αμοιβή “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργατη” 100% καταβολή της αμοιβής απευθείας στον χειρουργό
Ιατρικές επισκέψεις σε χειρουργό του Δικτύου για παροχή 2ης γνώμης, ανά ασφαλιστική περίοδο 2
Ζ. Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε περίπτωση χρήσης άλλου φορέα ασφάλισης

Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα καλύψει ολόκληρη τη διαφορά μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλισμένος δεν θα έχει καμία συμμετοχή.

Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο από το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας. Δηλάδή ο ασφαλιζόμενος θα επωφεληθεί το ποσό που θα καταβάλει ο άλλος φορέας ασφάλισης.

Ολοκληρωμένος ετήσιος προληπτικός έλεχγος (check up) ΝΑΙ
 

Καλύψεις Μητρότητας
Επίδομα τοκετού €1.000 μετά την 5ετία
 

Άμεση Βοήθεια
Χρήση «Γραμμής Υγείας 1010» Απεριόριστη
Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ΝΑΙ
Ηλικία εισόδου

Για τον κυρίως ασφαλιζόμενο και τον/την σύζυγο ως εξαρτώμενο μέλος, το πρόγραμμα παρέχεται από ηλικία 30 ημερών έως και 65 ετών Για τα παιδιά ως εξαρτώμενα μέλη, το πρόγραμμα παρέχεται από ηλικία 30 ημερών έως και 19 ετών και λήγει αυτόματα στα 25.