Παροχές ABC Health Care 1000€ ABC Health Care 1500€ ABC Health Care 3000€ ABC Health Care 5000€
Κεφάλαιο Κάλυψης Ετησίως 500.000€ 500.000€ 500.000€ 500.000€
Δ+Τ 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1κλινο/2κλινο/3κλινο
Εξωτερικό(max/ημέρα) Δεν παρέχεται κάλυψη 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1.200€ / 1.000€ / 800€ 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1.200€ / 1.000€ / 800€ 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1.200€ / 1.000€ / 800€
Μ.Ε.Θ. Μέχρι 1.200€ / ημέρα Μέχρι 1.200€ / ημέρα Μέχρι 1.200€ / ημέρα Μέχρι 1.200€ / ημέρα
Δ+Τ συνοδού γονέα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Επίδομα Καρκίνου 20.000€ 20.000€ 20.000€ 20.000€
Έξοδα για χημειοθεραπείες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Επείγουσα Αερ/φορά 4.000€ 4.000€ 4.000€ 4.000€
2η Ιατρική Γνωμάτευση(World Care) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα Ισοβιότητας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Νοσηλεία εντός ABC
% Κάλυψης Εξόδων μετά το εκπιπτόμενο 100% 100% 100% 100%
Εκπιπτόμενο Ποσό ανά νοσηλεία 1.000 1.500 3.000 5.000
Δείτε παραδείγματα αποζημιώσεων
Α.. Για 2η νοσηλεία για την ίδια αιτία, εντός 90 ημερών από την λήξη της πρώτης 0 εκπιπτόμενο 0 εκπιπτόμενο 0 εκπιπτόμενο 0 εκπιπτόμενο
Β.. Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία εντός 12 μηνών από την λήξη της πρώτης 70% του ποσού του εκπιπτόμενου 70% του ποσού του εκπιπτόμενου 70% του ποσού του εκπιπτόμενου 70% του ποσού του εκπιπτόμενου
Αμοιβές Ιατρών / Χειρουργών 100% 100% 100% 100%
Παροχές ABC Health Care 1000€ ABC Health Care 1500€ ABC Health Care 3000€ ABC Health Care 5000€
Νοσηλεία εκτός ABC
% Κάλυψης Εξόδων μετά το εκπιπτόμενο:
-Ελλάδα / Εξωτερικό 90% 90% 90%
ΗΠΑ / Καναδά 70% 70% 70%
Εκπιπτόμενο Ποσό ανά νοσηλεία 3.000€ 6.000€ 10.000€
Α.. Για 2η νοσηλεία για την ίδια αιτία, εντός 90 ημερών από την λήξη της πρώτης 0 0 0
Β..Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία εντός 12 μηνών από την λήξη της πρώτης 70% του ποσού του εκπιπτόμενου 70% του ποσού του εκπιπτόμενου 70% του ποσού του εκπιπτόμενου
Αμοιβές Ιατρών / Χειρουργών Βάσει πίνακα ορίων αμοιβών Βάσει πίνακα ορίων αμοιβών Βάσει πίνακα ορίων αμοιβών
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Metlife
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Smart Insurance