Με το πρόγραμμα Prime Best έχετε 100%
κάλυψη σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο νοσοκομείο θέλετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό (70% σε ΗΠΑ – Καναδά) με ανώτατο όριο 500.000 € ανά
ασφαλιστικό έτος. Επιλέγετε τη θέση νοσηλείας (Α ή Β ή Γ) και το
εκπιπτόμενο ποσό (0€, 700€, 1.500€, 3.000€ ή 10.000€) διαμορφώνοντας
έτσι και το κόστος της ασφάλισης. Το εκπιπτόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%
για νοσηλεία από ατύχημα και κατά 50% για νοσηλεία ημέρας ή για
χειρουργική επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση (ODS-OCD).

Prime Best

Παρέχεται κάλυψη εξόδων νοσηλείας,
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον
πίνακα που ακολουθεί:
1.Ανώτατο όριο παροχής ανά ασφαλιστικό έτος 500.000€
2. Θέση νοσηλείας Α – Β – Γ
3. Εκπιπτόμενο ποσό (εφαρμόζεται μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος) €0, €700, €1.500, €3.000, €10.000
4. Ποσοστό κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων
 • Ελλάδα:
  • Συμβεβλημένα: 100%
  • Μη Συμβεβλημένα: 80%
  • Δημόσια: 100%
  • Εξωτερικό:
   • Συμβεβλημένα: 80%
   • Mη Συμβεβλημένα: 80% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων) (ΗΠΑ–Καναδάς: 70%)
5. Ανώτατη καλυπτόμενη αμοιβή χειρουργού – βοηθού χειρουργού – αναισθησιολόγου
 • Συμβεβλημένα: 100% (% βάσει σύμβασης)
 • Μη Συμβεβλημένα: €4.500(% βάσει πίνακα)
6. Χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, περιοδική αιμοκάθαρση Καλύπτονται.
7. Έξοδα για νοσηλεία ημερήσια ή χειρουργική επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση. Καλύπτονται
8. Νοσηλεία σε ανώτερη θέση Συμμετοχή 15% στο σύνολο των εξόδων για κάθε θέση προς τα πάνω
 • 9. Επιδόματα σε περίπτωση μη χρήσης του Προγράμματος
 • 9.1 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (μέχρι 10 ημέρες)
 • 9.2 Χειρουργικό επίδομα έως
 • 100€
 • 2.000$euro; (% βάσει πίνακα)
10. Αποκλειστική νοσοκόμα (μόνο εφόσον κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο). Καλύπτεται μία βάρδια ημερησίως μέχρι 15 ημέρες.
11. Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού Έως 150€
12. Σε περίπτωση που άλλος φορέας καλύψει τουλάχιστον 10% των εξόδων, τότε : καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο, ποσό ίσο με το 30% της συμμετοχής του άλλου φορέα επί
των καλυπτόμενων εξόδων, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού (αν
υπάρχει)