Με το πρόγραμμα Prime VIP έχετε 100% κάλυψη σε οποιοδήποτε νοσοκομείο θέλετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό (85% σε ΗΠΑ – Καναδά) με ανώτατο όριο 1.000.000 € ανά ασφαλιστικό έτος. Επιλέγετε τη θέση νοσηλείας (Α ή Β ή Γ) και το εκπιπτόμενο ποσό (0€, 700€, 1.500€, 3.000€ ή 10.000€) διαμορφώνοντας έτσι και το κόστος της ασφάλισης. Το εκπιπτόμενο ποσό μειώνεται κατά 50% για νοσηλεία από ατύχημα, μειώνεται κατά 90% για νοσηλεία ημέρας ή για χειρουργική επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση και καταργείται για νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο.

Παρέχεται κάλυψη εξόδων νοσηλείας,
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον
πίνακα που ακολουθεί:
1.Ανώτατο όριο παροχής ανά ασφαλιστικό έτος 1.000.000euro;
2. Θέση νοσηλείας Α – Β – Γ
3. Εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία (εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ασθενείας) €0,€700, €1.500, €3.000, €10.000
4. Ποσοστό κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων
 • Ελλάδα:
  • Συμβεβλημένα: 100%
  • Μη Συμβεβλημένα: 100%
  • Δημόσια:100%
 • Εξωτερικό:
  • Συμβεβλημένα: 100%
  • Mη Συμβεβλημένα: 100% (επί των συνήθων και ευλόγων εξόδων) (ΗΠΑ – Καναδάς: 85%)
5. Ανώτατη καλυπτόμενη αμοιβή χειρουργού – βοηθού χειρουργού – αναισθησιολόγου
 • Συμβεβλημένα: 100% (% βάσει σύμβασης)
 • Μη Συμβεβλημένα: €7.500 (% βάσει πίνακα)
6. Χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, περιοδική αιμοκάθαρση Καλύπτονται.
7. Έξοδα για νοσηλεία ημερήσια ή χειρουργική επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση. Καλύπτονται

8.
Έξοδα αντιμετώπισης επείγοντος
περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία
συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών..

Καλύπτονται
έως 300 €

9.
Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές
εξετάσεις που σχετίζονται με τη
νοσηλεία (ένα μήνα πριν και δύο μήνες
μετά τη νοσηλεία). Συμπεριλαμβάνονται
φυσικοθεραπείες (έως 20 συνεδρίες) σε
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Καλύπτονται
10. Νοσηλεία σε ανώτερη θέση Συμμετοχή 15% στο σύνολο των εξόδων για κάθε θέση προς τα πάνω.
11. Έξοδα συνοδού Καλύπτονται.
 • 12. Επιδόματα σε περίπτωση μη χρήσης του Προγράμματος
 • 12.1 Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (μέχρι 10 ημέρες)
 • 12.2 Χειρουργικό επίδομα έως:
 •  
 • 150 €
 • 2.000 € (% βάσει πίνακα)
13. Αποκλειστική νοσοκόμα (μόνο εφόσον κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο). Καλύπτεται δυο βάρδιες μέχρι 30 ημέρες.
14. Επίδομα μητρότητας (24 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλισης) 1.500€
15. Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού Έως 300€
16. Σε περίπτωση που άλλος φορέας καλύψει τουλάχιστον 10% των εξόδων, τότε : καταβάλλεται στον Ασφαλιζόμενο ποσό ίσο με το 30% της συμμετοχής του φορέα επί των καλυπτόμενων εξόδων, μετά την αφαίρεση
του εκπιπτόμενου ποσού (αν υπάρχει).