Παροχές ABC Health Care 1000 ABC Health Care 1500 ABC Health Care 3000
Κεφάλαιο Κάλυψης Ετησίως 500.000 500.000 500.000
Δ+Τ 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1κλινο/2κλινο/3κλινο 1κλινο/2κλινο/3κλινο
Εξωτερικό

(max/ημέρα)

Δεν παρέχεται κάλυψη 1κλινο/2κλινο/3κλινο

1.200 / 1.000 / 800

1κλινο/2κλινο/3κλινο

1.200 / 1.000 / 800

Μ.Ε.Θ. Μέχρι 1.200 / ημέρα Μέχρι 1.200 / ημέρα Μέχρι 1.200 / ημέρα
Δ+Τ συνοδού γονέα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Επίδομα Καρκίνου 20.000 20.000 20.000
Έξοδα για χημειοθεραπείες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Επείγουσα Αερ/φορά 4.000 4.000 4.000
2η Ιατρική Γνωμάτευση

(World Care)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα Ισοβιότητας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Νοσηλεία εντός ABC
% Κάλυψης Εξόδων μετά το εκπιπτόμενο 100% 100% 100%
Εκπιπτόμενο Ποσό

ανά νοσηλεία

1.000 1.500 3.000
Α.. Για 2η νοσηλεία για την ίδια αιτία, εντός 90 ημερών από την λήξη της πρώτης

Β.. Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία εντός 12 μηνών από την λήξη της πρώτης

0 εκπιπτόμενο

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

0 εκπιπτόμενο

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

0 εκπιπτόμενο

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

Bonus χρήσης άλλου φορέα ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

Αμοιβές Ιατρών / Χειρουργών 100% 100% 100%
Παροχές ABC Health Care 1000 ABC Health Care 1500 ABC Health Care 3000
Νοσηλεία εκτός ABC
% Κάλυψης Εξόδων μετά το εκπιπτόμενο

-Ελλάδα / Εξωτερικό

-ΗΠΑ / Καναδά

—–

—–

90%

70%

90%

70%

Εκπιπτόμενο Ποσό

ανά νοσηλεία

—– 3.000 6.000
Α.. Για 2η νοσηλεία για την ίδια αιτία, εντός 90 ημερών από την λήξη της πρώτης

Β..Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία εντός 12 μηνών από την λήξη της πρώτης

—–

—–

0

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

0

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

Bonus χρήσης άλλου φορέα —— ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

Αμοιβές Ιατρών / Χειρουργών —— Βάσει πίνακα ορίων αμοιβών Βάσει πίνακα ορίων αμοιβών